Church of the Holy Trinity and St. Luke
Church Committee

Chairperson: Anastasios Menoikou
Vice-chairperson: Christalla Christoforou
Treasurer: Theocharis Jordanou
Secretary: Antonios Kounnavos
Other members:
George Georgiou
Zacharias Ioannou
Andreas Kammenos
Yiannis Kalianides
Fotoulla Lytras
Eleni Markou
Thomas Ressiniotis
Thomas Sergiou